РУСЕНСКИ

УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР
ЗА
ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ
ЦДО
ENGLISH 
"Ангел Кънчев"
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Център за дистанционно обучение
 
 
Начало
За Центъра
Ръководство
Магистърски курсове
Прием
Е-обучение
Помощ
Полезни връзки
Русенски университет
Русенски университет

Русенски университет
"Ангел Кънчев" е автономно
държавно висше училище.

Той е преобразуван в университет с решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г.

Русенският университет
(РУ) е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе на 12.11.1945 г.
 Обучение:

От учебната 2010-2011 г. Русенски университет стартира дистанционна форма на обучение по следните магистърски курсове:
- "Мениджмънт и сервиз на техниката" от професионално направление 5.1. "Машинно инженерство" с продължителност на обучението 3 семестъра към Аграрно-индустриален факултет.
- "Транспортна техника и технологии" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 2 семестъра към Транспортен факултет.
- "Технология и управление на транспорта" от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация" с продължителност на обучението 3 семестъра към Транспортен факултет.

 Знаете ли че
Русенски университет спечели проект на тема:
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Повече...
От март 2008 Русенски университет участва в проект по програмата
Леонардо "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET".
Повече информация: http://betwin.stratford.ac.uk/ ,
http://www.betwin-project.eu

На 3.05.2011 г. в РУ се проведе информационен семинар по Леонардо проект "Съвместна реализация на двете кредитни системи ECTS-ECVET" (Testing a joint ECVET-ECTS implementation).
Материали за семинара:
- Презентация за EQF и ECTS
- Презентация за ECVET
- Презентация за проекта

В периода ноември 2010 – януари 2011 г. ЦДО участва в съвместен проект с МОМН "Обучение на преподаватели от висшите училища за придобиване на умения за въвеждане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес във висшите училища" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Преподаватели от Великотърновския университет, ТУ-Габрово, СА "Д. Ценов" – Свищов, НВУ "В.Левски" и МУ – Плевен посетиха РУ и бяха обучавани на Иновативни образователни технологии от преподаватели на РУ. В резултат бяха обучени 25 преподавателя от други университети и около 75 преподаватели от РУ.

Обучителни семинари за работа с новата система за електронно обучение на ЦДО бяха проведени и в следните катедри:
- в катедра "Електроника";
- в катедра "Комуникационна техника и технологии";
- в катедра "ЕСЕО".

На 04.05.06 г. стартира серия от обучителни семинари на Центъра за дистанционно обучение, основната цел на които е участниците в семинарите да се запознаят с възможностите на новата система за електронно обучение на ЦДО. В тези семинари участваха над 150 колеги от различни катедри на Университета.
 Copyright © Русенски университет, ул."Студентска" 8, 7017 Русе, България
 Център за дистанционно обучение